☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY
Herb Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY

Poniedziałek 20.05.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nowe przepisy śmieciowe

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA SZCZYTNO W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2020

UWAGA - OBOWIĄZEK SEGREGACJI

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno za rok 2019

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno za rok 2018

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno za rok 2017

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno za rok 2016

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno za rok 2014

Informacja Burmistrz Miasta Szczytno dla mieszkańców, w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Miejskiej Szczytno odpady komunalne zmieszane oraz segregowane odbiera i transportuje firma REMONDIS Olsztyn Sp. z o. o. Sp. K. ul. Partyzantów 3, 10 - 522 Olsztyn
W ramach zawartej umowy z REMONDIS Olsztyn Sp. z o. o. Sp. K.  ul. Partyzantów 3, 10 - 522 Olsztyn podmiot zobowiązany jest do odbioru i transportu do punktu przeładunkowego w Trelkowie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:
1.    Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzib w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Uwagi oraz skargi dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno należy zgłosić pod poniższymi numerami telefonu

tel. 89 624 72 33 ,

tel. 89 624 72 51
 

Lokalizacja  punktów z pojemnikami na odbiór przeterminowanych leków

Lokalizacja punktów z pojemnikami na odbiór baterii

Do pobrania:

  Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy nieruchomości zamieszkałych  - obowiązuje od 1 marca 2020 r.
  Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy nieruchomości niezamieszkałych - obowiązuje od 1 marca 2020 r.
  Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku obowiązuje od 1 marca 2020 r.                 
  Załącznik do deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Nowe Gizewo 16/1, 12-100 Szczytno , tel. 89 624 293 4

czynny jest:
- w dni robocze w godz. 9.00 - 17.00
- w soboty w godz. 10.00 - 14.00

- uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE Nr XX/152/2020 - z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno

- uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE  Nr XX/153/2020 -  z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie  ustalenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela  nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE Nr XV/120/2020  - z dnia 16 stycznia 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE Nr IV/39/2019 - zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 1 lipca 2015 r. zmienioną uchwałą Nr XV/111/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE Nr IV/38/2019 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE - zmieniająca uchwałę  Nr VIII/53/2015 zmienioną uchwałą Nr XV/111/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

- Zmiana uchwały RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno.

- Zmiana uchwały RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 120L, 1100L, KP-7

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

- Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Osiągnięte przez Gminę Miejską Szczytno oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2018 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczona masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy (%)

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych(%)

1,85

28,08

93,70

 

 

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na konto 
Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Millennium S.A.
07 1160 2202 0000 0002 4058 9196

 

Wytworzył:
Dominika Trzcińska
Udostępnił:
Rafał Wilczek
(2012-11-29 13:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Pawelczyk
(2020-09-23 12:43:01)
 
 
ilość odwiedzin: 5862157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X