☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY
Herb Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY

Środa 12.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Termomodernizacja obiektów komunalnych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie.

Szczytno: Termomodernizacja obiektów komunalnych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie.
Numer ogłoszenia: 75232 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Szczytno , ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6247200, faks 089 6247201.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.e-szczytno.eu
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.e-szczytno.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów komunalnych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Miejski Dom Kultury - dobudowa fragmentu frontu budynku, - przebudowa części dachu, - izolacja termiczna dachu styropianem z gotową warstwą bitumiczną , - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z wykonaniem obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, - docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko mokrej ,styropianem z wykonaniem tynku mineralnego, słupy zewnętrzne, ściany osłonowe schodów i cokoły, naroża elewacji frontowej i bocznych - obłożenie płytkami i kształtkami klinkierowymi, - przełożenie lub odtworzenie instalacji znajdujących się na elewacji i na dachu budynku - remont instalacji c.o. - roboty elektryczne, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - schody zewnętrzne wraz z podjazdem, 2)Miejska Biblioteka Publiczna - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej wraz z wykonaniem podłogi drewnianej, - docieplenie dachu części parterowej budynku z płyt styropianowych powleczonych papą, wraz z pokryciem papą, - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia - z zachowaniem dotychczasowego wyglądu elewacji w technologii lekko mokrej , z płyt styropianowych, - wymiana okien na nowe okna drewniane, - wymiana pokrycia dachu z blachy (panel z blachy na rąbek stojący), wraz z wymianą obróbek blacharskich, i rynien i rur spustowych, - przełożenie lub odtworzenie instalacji znajdujących się na elewacji i na dachu budynku. - remont instalacji c.o. -remont schodów z wykonaniem okładziny kamiennej - granit promieniowany. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ, przedmiarach robót, oraz wzorze umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.26.19.00-3, 45.14.53.45-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości zł 30.000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże iż w okresie ostatnich 5 lat jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie przed upływem terminu składania ofert wykonał , co najmniej 2 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia należy rozumieć budowę lub remont budynków o wartości minimum 450.000 zł. każda. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu robót z podaniem ich wartości, rodzaju daty i miejsca wykonania , załączeniu dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału osobowego, jeśli wykaże , ze dysponuje przynajmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób oraz oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli: a. posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł słownie zł: jeden milion zł. i złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. b. posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł. słownie : złotych: czterysta tysięcy zł . Warunek oceniany jest łącznie tzn. wartość środków finansowych i zdolność kredytowa podlega sumowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 zmiana terminu zakończenia robót spowodowana: a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, b. koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, c. odmowy wydania przez organy administracji, lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d. wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, e. okresem lęgowym ptaków, f. działaniem siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne mającej bezpośredni wpływ na terminowość g. wystąpieniem okoliczności , których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju będzie musiało być udokumentowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego. 2.Zmiany podwykonawców, 3. Urzędowej zmiany stawki VAT , z tym, że zmiana w wysokości stawki nie powoduje wzrostu wynagrodzenia ofertowego, koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.e-szczytno.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Szczytno, 12-100 Szczytno, ul.Sienkiewicza 1, pokój 136.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Szczytno, 12-100 Szczytno, ul.Sienkiewicza 1, Biuro Obsługi Interesanta , parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

1) SIWZ

2) Dokumentacja techniczna

Zmiany do SIWZ:

1) Załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

 

 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej Miejskiego Domu Kultury o zestawienie ślusarki aluminiowej drzwiowej i fasad aluminiowych z opisem technicznym
 
Odpowiedź
 
 Ślusarka aluminiowa :
·       Ślusarka aluminiowa z profili ocieplanych, szklona szkłem gładkim, przeziernym. W ślusarce zastosować szyby bezpieczne z zastosowaniem 2 tafli szkła gr.3mm i laminowane dwiema warstwami folii PVB odpowiadające klasie P2.
·       Drzwi wejściowe główne z profili aluminiowych z wkładkami termicznymi, wyposażone w samozamykacz. Przeszklenie szybą hartowaną bezpieczną.
·       Stolarka okienna przewidywana do wymiany powinna zostać wykonana w klasie WK1 (antywłamaniowa). Okna o klasie WK 1 powinno być wyposażone w: 4 grzybki antywyważeniowe oraz klamkę z kluczykiem i blaszką antyprzewierceniową. Szklenie szybami zespolonymi o współczynniku przenikania U=1,1 W/m2K.
Zestawienie ślusarki aluminiowej
Ślusarka aluminiowa drzwiowa 
1,0 x 2,10 - 1szt
0,94 x 2,10 - 1szt
3,50 x 2,90 - 1szt
1,20 x 2,10 - 1szt
1,20 x 2,20 - 1szt
Witryny aluminiowe:
W1 3,0 x 6,50    - 2 szt
W2 2,95 x 3,50   - 2 szt
W3 11,40 x 6,03 - 1 szt
 
 
Pytanie 2
 
1.Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie kto czy Zamawiający czy Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego przy wykonaniu remontu elewacji?
2. W przedmiarze budowlanym na Miejski Dom Kultury w elemencie 1 poz 1 „Przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej” Zamawiający ma na myśli punkt umieszczony na elewacji budynku ?
3.Czy zamawiający poniesie dodatkowe koszty związane ze zmianą stawki VAT?
 
Odpowiedź
 
Ad 1 Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego, przy wykonaniu elewacji.    Wynagrodzenie określone § 8 w pkt 1 umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Ad 2 W elemencie 1 poz 1 „Przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej” Zamawiajacy informuje, że punkt osnowy umieszczony jest na balustradzie schodowej. Koszty przeniesienia pokrywa Wykonawca.  
Ad 3 Koszty związane ze zmianą stawki VAT pokrywa Wykonawca SIWZ pkt XXII. ust 1 ppkt 3) określa   możliwość dokonania zmian umowy:
„ Urzędowej zmiany stawki VAT , z tym, że zmiana w wysokości stawki nie powoduje wzrostu wynagrodzenia ofertowego, koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca”
Wytworzył:
K. Lis
Udostępnił:
Piotr Paszkiewicz
(2012-03-12 13:41:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Paszkiewicz
(2012-03-21 10:38:19)
 
 
ilość odwiedzin: 5892487

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X