☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY
Herb Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY

Sobota 10.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Furczak
Tel: (0-89) 6247243, pok. 6

Do podstawowego zakresu działania Referatu ds. Projektów i Informacji należą sprawy związane z tworzeniem wizerunku i promocją Miasta; realizowaniem projektów przy udziale funduszy pozabudżetowych; upowszechnianie i wspieranie idei samorządności, a w szczególności:

1. W zakresie projektów europejskich

1/ podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej,
2) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, placówkami dyplomatycznymi w kwestii dostępnych programów i grantów,
3) stały monitoring źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych i dotacji, których potencjalnym beneficjentem może zostać Miasto,
4) przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych,
5) stała współpraca z innymi Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi Miastu na płaszczyźnie przygotowań - opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów,
6) bieżąca koordynacja działań związanych z otrzymanymi dotacjami i innymi źródłami dofinansowania,
7) bieżąca współpraca z Wydziałami i jednostkami realizującymi projekty, Wydziałem Budżetu i Finansów w zakresie opracowywania wniosków o refundację poniesionych wydatków i raportów rzeczowych,
8) bieżąca współpraca z Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie realizacji projektów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współpracy miast bliźniaczych,
9) współpraca z wybranymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej,

2. W zakresie promocji i inicjatyw gospodarczych:

1/ opracowywanie programów gospodarczych, niezbędnych przy aplikowaniu o pozyskanie funduszy unijnych i informacji o ich realizacji na podstawie danych uzyskiwanych z komórek organizacyjnych Urzędu,
2/ współdziałanie przy sporządzaniu wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych miasta,
3/ monitoring wdrażania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Szczytna,
4/ planowanie strategiczne rozwoju miasta,
5/ sporządzanie danych statystycznych Miasta,
6/ gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto na zewnątrz,
7/ utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
8/ promocja gospodarcza Miasta,
9/ przygotowywanie i kolportaż oferty inwestycyjnej miasta.

3. W zakresie turystyki i promocji turystycznej:

1/ tworzenie i zarządzanie programami promocji miasta
2/ opracowywanie rocznego preliminarza zadań promujących Miasto,
3/ koordynowanie działań w zakresie przygotowania sezonu turystycznego,
4/ współorganizowanie imprez o charakterze promocyjnym,
5/ realizowanie zdań związanych z członkostwem Miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego,
6/ opracowywanie danych dotyczących turystyki i przekazywanie ich celem umieszczenia w informatorach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych,
7/ zabezpieczenie udziału Miasta w międzynarodowych i krajowych targach turystycznych,
8/ współpraca z wydawnictwami, mediami, podmiotami gospodarczymi w sprawach promocji turystycznej Miasta,
9/ współpraca z innymi miastami w zakresie turystyki i promocji,
10/ przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych promujących miasto,
11/ inicjowanie i współudział w realizacji wydawnictw o charakterze promocyjno-informacyjnym z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci internet
12/ prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Miasta.
13/ prowadzenie rejestru ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
14/ prowadzenie ewidencji pól biwakowych;
15/ kontrolowanie obiektów hotelarskich w zakresie właściwości miejscowej dotyczącej przestrzegania wymagań określonych przepisami;
16/ przygotowywanie, prowadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych promujących miasto.
17/  W zakresie współpracy krajowej i zagranicznej:
a) przygotowywanie projektów umów dotyczących współpracy krajowej i zagranicznej;
b) realizowanie zadań wynikających z podpisanych umów;
c) organizowanie wizyt krajowych i zagranicznych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Wilczek
(2007-05-04 14:14:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Piórkowska
(2020-08-04 10:54:49)
 
 
ilość odwiedzin: 5105860

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X