☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY
Herb Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY

Sobota 15.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut ZZPS RATUSZ

STATUT
Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych
„RATUSZ” przy Urzędzie Miejskim w Szczytnie
 

 
 
 
 
 
Rozdział I - Postanowienia ogólne.
 
 
§ 1.
 
1.      „Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych „RATUSZ” przy Urzędzie Miejskim w Szczytnie”, zwany dalej „Związkiem” jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną.
2.      Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych. Reprezentuje swoich członków oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań Urzędu Miejskiego.
 
§ 2.
 
Związek realizuje cele i zadania określone w Statucie w zgodności z przepisami ustawy o związkach zawodowych.
§ 3.
 
Członkiem Związku może zostać każdy pracownik samorządowy Urzędu Miejskiego w Szczytnie bez względu na stosunek pracy i stanowisko, członkiem może również zostać były pracownik: rencista lub emeryt, a także czasowo pozostający bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
 
§ 4.
 
1.      Związek posiada osobowość prawną - może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.
Związek działa przez organy wskazane w Statucie.
2.      Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.
3.      Związek może współpracować z innymi organizacjami
 
§ 5.
 
Siedziba Związku mieści się w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – ul. Sienkiewicza 1, a terenem działania jest Urząd Miejski w Szczytnie.
 
 
Rozdział II. Cele i zadania Związku.
 
 
§ 6.
 
Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników w tym:
1)      ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin,
2)      obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
3)      harmonizowania działania zakładu pracy z interesami pracowników,
4)      kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych,
5)      inicjowanie i popieranie działań na rzecz tworzenia pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowych młodych pracowników,
6)      współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań Urzędu.
 
§ 7.
 
Do zakresu działania Związku należy w szczególności:
1)      reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji, organizacji społecznych i samorządowych,
2)      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w indywidualnych sprawach na tle stosunku pracy,
3)      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu pracy zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy,
4)      zajmowanie stanowiska wobec kierownika zakładu pracy w sprawach dotyczących praw i interesów pracowników, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, planu urlopów oraz dotyczących działalności socjalno-bytowej,
5)      zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
6)      inicjowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju świadczeń socjalno-bytowych i opieki lekarskiej,
7)      udzielanie pomocy materialnej członkom i ich rodzinom,
8)      współdziałanie z kierownictwem zakładów pracy w zakresie usprawnienia i doskonalenia pracy Urzędu wymienionego w §5 niniejszego statutu.
 
§ 8.
 
Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:
1)      współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz innymi związkami zawodowymi w nim działającymi i organami samorządu na terenie Powiatu Szczycieńskiego,
2)      kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z państwową inspekcją pracy,
3)      opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych,
4)      rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz zawierania porozumień.
 
§ 9.
 
W razie zaistnienia niedającego się usunąć sporu zbiorowego, Związek może zorganizować strajk lub inne formy protestu zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych. Protest w formie strajku jest środkiem ostatecznym.
 
§ 10.
 
Związek może się podjąć obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego, jeżeli ten zwróci się o to do Związku.
 
 
 
Rozdział III. Prawa i obowiązki członków Związku.
 
 
§ 11.
 
1.      Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa.
2.      Dowodem przynależności jest potwierdzenie pisemne wydane przez Zarząd Związku.
 
§ 12.
 
Członkostwo Związku ustaje wskutek:
1)      dobrowolnego wystąpienia,
2)      skreślenia z listy członków wskutek niepłacenia składek przez okres 6 (słownie: sześciu) kolejnych miesięcy lub zmiany zakładu pracy,
3)      wykluczenia ze Związku,
4)      zgonu.
§ 13.
 
Członek Związku ma prawo:
1)      uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
2)      wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów,
3)      korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w obronie swych praw i interesów pracowniczych,
4)      korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,
5)      oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku, składać wnioski, uwagi i propozycje o pracy organów Związku,
6)      być na bieżąco informowanym o działaniach organów Związku i ich uchwałach,
7)      brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
8)      występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
9)      brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.
 
§ 14.
 
Członek Związku ma obowiązek:
1)      brać czynny udział w pracach Związku,
2)      przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie,
3)      przestrzegać zasad koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i miejscu pracy.
 
§ 15.
 
1.      W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub zasad współżycia społecznego można, wysłuchawszy zainteresowanego udzielić mu kary upomnienia lub nagany, albo wykluczyć ze Związku,
2.      Uchwałę o wykluczeniu, ukaraniu członka, a także zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku,
3.      Od uchwał, o których mowa w ust. 2 członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14-tu dni od daty doręczenia odpisu uchwały.

  
 
 
Rozdział IV. Organy Związku.
 
 
 
§ 16.
1. Organami Związku są:
1)      Walne Zebranie,
2)      Zarząd Związku,
3)      Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów trwa cztery lata.
 
§ 17.
 
1.      Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności oraz dobrowolności członkostwa.
2.      W swej działalności organy kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.
 
§ 18.
 
1.      Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków określonych w statucie.
2.      Wszystkie organy zobowiązane są do składania członkom wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności oraz planów swej pracy.
 
§ 19.
 
1.      Organy Związku pochodzą z wyboru, wybory odbywają się na zasadach:
 
1)      nie ograniczonej liczby kandydatów,
2)      głosowania na poszczególnych kandydatów,
3)      powszechności, jawności, bezpośredniości, równości,
4)      przewodniczącego zarządu związku wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu.
 
2.      Członek organu Związku jest zobowiązany:
 
1.      aktywnie uczestniczyć w pracach organów,
2.      reprezentować interesy środowiska pracowniczego, utrzymywać z nim kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków i przenosić je na posiedzenia organów,
3.      składać członkom wyjaśnienia i sprawozdania ze swojej działalności.
4.      W razie zmniejszenia się ilości członków organu poniżej połowy składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.
5.      Członkowie organów Związku mogą być odwołani z funkcji przed upływem kadencji w razie utraty zaufania członków, odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania.
6.      Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do organów Związku oraz tryb odwołania reguluje ordynacja wyborcza do organów Związku.
 
 
§ 20.
 
1.      Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)      ustania członkostwa,
2)      rezygnacji z mandatu,
3)      odwołania w trybie § 19. ust. 4 Statutu,
4)      niemożności pełnienia funkcji przez połowę kadencji.
A. Walne Zebranie
§ 21.
 
1.      Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie.
2.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd Związku przynajmniej raz w roku.
 
 
§ 22.
 
1.      Kompetencje Walnego Zebrania:
 
1)      ustalanie programu działania Związku,
2)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
3)      uchwalanie Statutu i jego zmiany,
4)      ustalenie struktury organizacyjnej Związku,
5)      ustalenie składu liczbowego, wybór i odwołanie w głosowaniu jawnym przewodniczącego i członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej,
6)      określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
7)      rozpatrywanie wniosków i postulatów,
8)      rozpatrywanie odwołania członków od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,
9)      podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku,
10) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielenie bądź odmowa absolutorium Zarządowi Związku
 
2.      W głosowaniu nad absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.
3.      Walne Zebranie jest skuteczne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków w pierwszym terminie zebrania.
§ 23.
 
Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 liczby członków, Zarząd Związku obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.
 
 
B. Zarząd Związku.
§ 24.
 
1.      Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, w szczególności:
1)      realizuje uchwały Walnego Zebrania,
2)      współdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem zakładu pracy i samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,
3)      zwołuje Walne Zebranie, ustala porządek obrad i podaje go do wiadomości członków na dwa tygodnie przed datą zebrania,
4)      zarządza majątkiem Związku,
5)      powołuje w miarę potrzeby sekcje, komisje i zespoły,
6)      przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom,
7)      ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,
8)      ogłasza strajk lub organizuje inne formy protestu.
 
2.      Zarząd Związku wybiera ze swego grona: zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, określając zakres ich działania.
3.      Związek reprezentuje przewodniczący lub jego zastępca, albo osoba upoważniona uchwałą Zarządu w granicach tego upoważnienia.
 
§ 25.
 
Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
 
C. Komisja Rewizyjna.
§ 26.
 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1)      kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał jego organów, ponadto gospodarki finansowej i majątkowej,
2)      przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
3)      ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie,
4)      powiadamianie Zarządu Związku o niezgodnościach w zarządzaniu majątkiem lub o niewłaściwym zabezpieczeniu majątku.
 
§ 27.
 
2.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.      Posiedzenia Komisji winny odbywać się, co najmniej raz na kwartał.
 
§ 28.
 
1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku.
2.      Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Związku.

 
 
Rozdział V. Majątek Związku
 
 
 
§ 29.
1.      Majątek Związku powstaje z:
 
1)      składek członkowskich,
2)      dotacji, darowizn i zapisów,
3)      dochodu ze zorganizowanych przez Związek imprez,
4)      działalności gospodarczej.
 
2.      Majątek Związku służy realizacji statutowej działalności Związku.
 
§ 30.
 
Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie.
 
 
§ 31.
 
1.      Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.
2.      Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie.
3.      Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.
§ 32.
 
1.      Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: przewodniczący i inni członkowie upoważnieni przez Zarząd Związku, przy czym wymagane jest łączne działanie dwóch osób.
2.      W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.
 
 
Rozdział VI. Przepisy końcowe i przejściowe
 
 
 
§ 33.
 
1.      Z chwilą osiągnięcia liczby stu członków Związku, w miejsce Walnego Zebrania może funkcjonować Zebranie Delegatów. Wybory członków Zebrania Delegatów odbywają się wg postanowień ordynacji wyborczej.
2.      W miarę powiększania się liczby członków oraz potrzeb, mogą być tworzone struktury oddziałowe nieposiadające osobowości prawnej.
3.      Zmiany, o których mowa powyżej mogą powstać na mocy uchwał Walnego Zebrania.
 
§ 34.
 
Zmian w Statucie oraz rozwiązania Związku, dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
 
§ 35.
 
Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie. Z czynności likwidacyjnych zostaje sporządzone sprawozdanie, które składa się w sądzie.
 
§ 36.
 
Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego Związku.
 
 
 
 
Szczytno, 2005-10-28
Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Wilczek
(2006-09-19 18:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Wilczek
(2006-09-19 18:26:32)
 
 
ilość odwiedzin: 5893530

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X