Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno z dnia 01.09.2020r. znak. GPO.6220.2.2020 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o., Nr proj.: SCT0008D, Nr ewidencyjny działki 418/2, obręb 2 Szczytno, ul. Narońskiego 2, 12-100 Szczytnoenu

Znak Nr.: GPO.6220.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Szczytno, 01.09.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283), oraz w związku z art. 49 KPA (Dz. U. 2020.256)

 

Burmistrz Miasta Szczytno

zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Marcina Majer reprezentującego firmę pod nazwą Baza Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 67/01/17 z dnia 10 stycznia 2017r. w imieniu firmy pod nazwą P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, postanowieniem znak: GPO.6220.2.2020 zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o., Nr proj.: SCT0008D, Nr ewidencyjny działki 418/2, obręb 2 Szczytno, ul. Narońskiego 2, 12-100 Szczytno

Zgodnie z art.10 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sinkiewicza 1, 12-100 Szczytno w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30)

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.