Znak Nr.: GPO.6220.10.2018 Szczytno, 03.10.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017, poz. 1405), oraz w związku z art. 49 KPA (Dz.U. 2017, poz. 1257)

Burmistrz Miasta Szczytno

zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i przystosowanie istniejących obiektów na działce nr 1/45, przy ul. Gnieźnieńskiej 2 w Szczytnie, na potrzeby produkcyjne NOVUM Sp. zo.o. sp. k.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sinkiewicza 1, 12-100 Szczytno w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30)

 

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Albert Kilimann
(2018-10-04 08:25:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Albert Kilimann
(2018-10-04 08:25:57)